Přemysl Valový: Soběstačný domov pro 9000 obyvatel

Cílem této diplomové práce je navrhnout nové soběstačné město pro 9000 obyvatel. Město jako fenomén doprovázející lidstvo po staletí se stalo nedílnou součástí hmotného i kulturního dědictví naší civilizace. Kumulace jeho populace, myšlenek i hmotných statků vždy vedla k obdivuhodné tvorbě a úsilí, které vždy posouvali lidstvo o kus dál. V dnešní době se však…

Read More

Darina Bartková: Nová vize pro tatranský region

Darina Bartková se ve své práci vrací do jí důvěrně známého prostředí Vysokých Tater. V podrobné analytické části těží z letité bezprostřední prožité zkušenosti s jedinečnou přírodní lokalitou a ve výsledném konceptu nazírá na Tatry jako na nedělitelný celek napříč nejen státními hranicemi. Úvahu o budoucí možné podobě autorka přesvědčivě dokládá podrobně zpracovanou návštěvnickou sítí…

Read More

Michaela Kubínová – Ostravskou krajinou

Michaela Kubínová ve své práci s odstupem reflektuje specifickou proměnu ostravské krajiny v průběhu uplynulého půldruhého století. Jako rodilá Ostravačka citlivě vnímá ztrátu identity někdejší ocelové metropole i zoufale tápání ve snaze o její aktualizované znovunalezení. Ústředním motivem její práce se tak stává umělá krajina odpadních hald a odkališť, které se postupem času proměnily v…

Read More

Adéla Kyselová: Vlčí Pole | živá vesnice

Adéla Kyselová svou prací reaguje na stále aktuálnější problematiku identity a budoucí /ne/existenci českého venkova. V modelové situaci Vlčího Pole pečlivou analýzou syntetizuje základní problematiku přežití tradiční vesnice jako sídelního druhu, aby následně v konkrétní aplikaci navrhla sestavu prostorových řešení, vytvářejících předpoklad dalšího živého vývoje. Charakteristický autorčin rukopis a hluboké pochopení šíře lidské existence reálného…

Read More

Karel Bartoš, Tomáš Babka: Village League

V čem spočívá budoucnost lidstva? Co je smyslem života? A jak budou žít generace po nás? Je ideálním uspořádáním světa jedna velká koncentrovaná megapole nebo síť chytře rozmístěných drobných osad? Může nový venkov nahradit některé či většinu hodnot, které nabízí dnešní město? A je vůbec potřebné, nutné a možné rozšiřovat stávající počet a kapacitu sídel?…

Read More

Štěpán Mosler, Jan Šárka: CPL – Centrum přežití lidstva

Workshop Beton v architektuře, Ostrava. Ostrava má vlastní konkrétní zkušenost s koncem světa. Ve velmi krátkém čase se díky politickým a hospodářským změnám na konci minulého století zhroutil svět desítkám tisíc lidí spojených těžbou uhlí a výrobou železa. Výrazně se přitom změnila struktura společnosti. Z privilegované vrstvy společnosti se stala přehlížená. Podobná situace může nastat…

Read More

Lenka Holcnerová: Projekty mezi mořem a zemí

Ústředním motivem diplomové práce Lenky Holcnerové je tenká linka pobřeží světových oceánů. Nepatrná hranice mezi masami vod a rozlehlostí kontinentů prostupuje existenci lidstva od nepaměti, nabízí obživu i prosperitu spolu s nebezpečím a okamžitou živelnou zkázou. Těžko najít na světě rozporuplnější místo k existenci. V dlouhodobém horizontu je to však právě pobřeží, které umožnilo vznik…

Read More

Jakub Frolík, Vojtěch Kolář: Miami Landmark

Landmark DawnTown Miami Design Competition je mezinárodní architektonická soutěž zaměřená na progresivní koncepty budov a urbanismu v oblasti města Miami. Letos měli soutěžící za úkol navrhnout dominantu centra Miami, která by toto město jednoznačně vystihovala. Mezi 100 přihlášených bodovali i architekti z České republiky. Speciální čestné ocenění letošního ročníku soutěže DawnTown Miami si odnesla česká…

Read More

Pavlína Šarayová: Hitlerova (ne)dálnice

Pavlína Šarayová ve své diplomové práci objevuje zapomenutý krajinný artefakt silničního tělesa tzv. Hitlerovy dálnice. Výraznou lineární spojnici, jejímž původním účelem bylo rychlé propojení vzdálených velkých sídel, navrací autorka zpět bezprostřednímu okolí. Za pomoci automatické paralelní vícekolejné trati dochází k unikátnímu provázání přilehlých sídel, doplněné stacionárními akcenty využívající mostové fragmenty původní stavby v rozdílných situacích.…

Read More

Jana Kiliánová: aktivace pionýrských tábořišť

Diplomová práce má ambici nabídnout přístup k řešení otázek společnosti, které se netýkají pouze architektonických problémů, ale problémů hlubších – výchovných, vzdělávacích, existenčních.Využitím rozpadlé sítě zařízení bývalých pionýrských táborových základen a jejím opětovným zaktivněním a začleněním do společnosti, vytvářím vzdělávací systém zohledňující sociální vývoj.

Read More

Posts navigation