ateliérové téma: OHRANIČENÍ

Hranice (18,5 tis. obyvatel) jsou typickým městem střední velikosti. Historické jádro na ostrohu nad mohutným tokem Bečvy bylo obklopeno předměstími podél dopravních tras nadregionálního významu. Mohutný rozvoj v období průmyslové revoluce ve 20. století vyústil do typicky nevhodných urbanistických zásahů, které omezují rozvoj a užitnost města. Ateliér se proto zaměří na hledání strategie pro kontinuální…

Read More

ateliérové téma: SVATÉ MÍSTO

Svaté kopečky jsou v naších zemích specifickou prostorovou interpretací svatých hor, poutnických míst komponovaných v dramatickém krajinném reliéfu. Původní snahou bylo vytvořit v Evropě místa modliteb a rozjímání, která by nahradila zbožným poutníkům svatá křesťanská místa v Palestině, jejichž návštěva byla stále obtížnější a nebezpečnější. Minorité střežící Boží hrob v Jeruzalémě původně vybrali tři místa…

Read More

Martin Kůs a Pavel Čučka: Nová filharmonie pro České Budějovice

2. místo v architektonické soutěži MODULÁRNÍ FILHARMONIE – IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY JIHOČESKÉ FILHARMONIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Hodnocení poroty:Porota ocenila originalitu tohoto urbanistického konceptu. Umístění koncertní ho sálu využívá v maximální míře oddělení od dopravní tepny. Jako jediný tento návrh počítá se skutečným vnitroblokem, kterým uzavírá starý obytný komplex na severní straně pozemku. https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/modularni-filharmonie-2013-ideovu-navrh-viceucelove-budovy-jihoceske-filharmonie-v-ceskuch-budejovicich

Read More

ALTWASSER: výstava v Galerii architektury

ALTWASSER (NA CESTĚ DOMŮ) Výstava zkoumá pohraničí republiky jako krajinu s přerušenou kontinuitou lidských vztahů, pozastaveným rozvojem a nastiňuje potenciál její přeměny v prosperující území. Je tento návod ukrytý v stoletími prověřené zkušenosti? V rámci Sudet se archetypálně vyskytuje několik krajinných aspektů. Přesouváme se na území vojenského újezdu Libavá, který svojí diverzitou dává příležitost s nimi pracovat. Poddolované území, vysídlené…

Read More

Tereza Kvapilová: O domech a lidech (Jáchymov)

Až když jsem se odtamtud odstěhovala, začala jsem mít to místo doopravdy ráda. Možná mě to naučilo studium architektury, možná mě to naučil život v Brně – Žít Brno je totiž poměrně vyčerpávající záležitost a člověk se naučí vidět tohle mrtvý město spíš jako oázu klidu než jako depresivní pohřebiště. Je to pro mě prostor…

Read More

architektura nedostatku: výstava v Galerii architektury

ARCHITEKTURA NEDOSTATKUArchitektura globální změny aneb Jak společně přežít nejen atomový výbuch. Výstava Architektura nedostatku zkoumá roli architekta a jeho činnosti v období krize. Ta může být způsobena válečným konfliktem, přírodní katastrofou nebo technologickým úpadkem – přibližuje výstavu ředitel Galerie Architektury Gabriel Kurtis. Současné město je natolik komplikovaným systémem, že v případě kolize se hroutí jako…

Read More

Kristýna Smržová – Železnice (variabilní prostor)

Diplomová práce 2015Cena děkana FA VUT 2015Odměna nezávislé porotyHlavní cena Young Achitect Awards 2015 Kristýna Smržová ve své diplomové práci předkládá komplexní vizi moderní železnice jako autonomního organismu individuální osobní i nákladní přepravy, který s využitím soudobých technologií dokáže plně konkurovat a v budoucnu z velké části nahradit dusivou automobilovou dopravu. S využitím externích konzultací…

Read More

Andrea Šrolová – Lomy / Být v krajině

diplomová práce 3. cena ČKA v přehlídce Diplomových prací za rok 2015 Andrea Šrolová ve své diplomové práci objevuje vztah současného člověka k okolní krajině mimo obvyklý hodnotový žebříček okamžitého zisku a osobního profitu. V historické stopě kulturní Valdštejnovy krajiny Novojíčinska s pozdějším překryvem barokních krajinných kompozic hraběte Šlika nachází autorka současnou vrstvu v síti opuštěných…

Read More

Posts navigation