Barbora Kudelová: Překonávání bariér

Kopec a les, jedno místo, dva světy. Na dohled, co by kamenem dohodil, vedle sebe. Spojovalo je údolí s řekou, pak lidé postavili silnici, ještě větší silnici, položili koleje. Nyní je každý sám za sebe, údolí je bariérou o život.  Kudelová spojuje, jednoduše, prostě, jednou čarou. Ideální úsečka z kopce A na kopec B. Jsou…

Read More

Vojtěch Marek a Jiří Vala: Memento

Moon connects us very closely to the Earth, because it was made from it. In Earth’s early period of existence, it was hit by a huge asteroid and new Earth’s satelite was accumulated. Much later, around 53 billion years, there was a human. On of the earliest dreams of humanity was to reach for the…

Read More

SVATÉ MÍSTO: zadání

Stav Svaté kopečky jsou v našich zemích specifickou prostorovou interpretací svatých hor, poutnických míst komponovaných v dramatickém krajinném reliéfu. Původní snahou bylo vytvořit v Evropě místa modliteb a rozjímání, která by nahradila zbožným poutníkům svatá křesťanská místa v Palestině, jejichž návštěva byla stále obtížnější a nebezpečnější. Minorité střežící Boží hrob v Jeruzalémě původně vybrali tři…

Read More

Krajina jako dílo

Výstava: termín 8.9. – 27.11.2016, 7.9.2016 – vernisáž výstavy Název: Krajina jako dílo. Podtitul: Barokní krajinou od Mikulova ke Znojmu. Anotace: Ústředním tématem výstavy je interaktivní vztah člověka a krajiny, která své obyvatele živí, v níž ale současně přebývá tušený genius sil přesahujících horizont materiálního bytí člověka. Pole, zahrada, vinice, les, řeka i cesty jsou…

Read More

ateliérové téma: OHRANIČENÍ

Hranice (18,5 tis. obyvatel) jsou typickým městem střední velikosti. Historické jádro na ostrohu nad mohutným tokem Bečvy bylo obklopeno předměstími podél dopravních tras nadregionálního významu. Mohutný rozvoj v období průmyslové revoluce ve 20. století vyústil do typicky nevhodných urbanistických zásahů, které omezují rozvoj a užitnost města. Ateliér se proto zaměří na hledání strategie pro kontinuální…

Read More

ateliérové téma: SVATÉ MÍSTO

Svaté kopečky jsou v naších zemích specifickou prostorovou interpretací svatých hor, poutnických míst komponovaných v dramatickém krajinném reliéfu. Původní snahou bylo vytvořit v Evropě místa modliteb a rozjímání, která by nahradila zbožným poutníkům svatá křesťanská místa v Palestině, jejichž návštěva byla stále obtížnější a nebezpečnější. Minorité střežící Boží hrob v Jeruzalémě původně vybrali tři místa…

Read More

Martin Kůs a Pavel Čučka: Nová filharmonie pro České Budějovice

2. místo v architektonické soutěži MODULÁRNÍ FILHARMONIE – IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY JIHOČESKÉ FILHARMONIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Hodnocení poroty:Porota ocenila originalitu tohoto urbanistického konceptu. Umístění koncertní ho sálu využívá v maximální míře oddělení od dopravní tepny. Jako jediný tento návrh počítá se skutečným vnitroblokem, kterým uzavírá starý obytný komplex na severní straně pozemku. https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/modularni-filharmonie-2013-ideovu-navrh-viceucelove-budovy-jihoceske-filharmonie-v-ceskuch-budejovicich

Read More

ALTWASSER: výstava v Galerii architektury

ALTWASSER (NA CESTĚ DOMŮ) Výstava zkoumá pohraničí republiky jako krajinu s přerušenou kontinuitou lidských vztahů, pozastaveným rozvojem a nastiňuje potenciál její přeměny v prosperující území. Je tento návod ukrytý v stoletími prověřené zkušenosti? V rámci Sudet se archetypálně vyskytuje několik krajinných aspektů. Přesouváme se na území vojenského újezdu Libavá, který svojí diverzitou dává příležitost s nimi pracovat. Poddolované území, vysídlené…

Read More

Posts navigation