Hranice (18,5 tis. obyvatel) jsou typickým městem střední velikosti. Historické jádro na ostrohu nad mohutným tokem Bečvy bylo obklopeno předměstími podél dopravních tras nadregionálního významu. Mohutný rozvoj v období průmyslové revoluce ve 20. století vyústil do typicky nevhodných urbanistických zásahů, které omezují rozvoj a užitnost města. Ateliér se proto zaměří na hledání strategie pro kontinuální prostor mezi historickým jádrem a zbytkem města. Cílem je stanovit ideovou koncepci celého hradebního okruhu v měřítku urbanistické studie, definovat charakter jednotlivých míst (ulice, náměstí, park,…) a navrhnout funkční i prostorové řešení jednotlivých lokalit s důrazem na posílení jejich identity v kontextu širšího okolí. Reálné zadání pro město Hranice. Práce ve skupinách při hledání celkové strategie, podrobnější zpracování menších celků individuálně. Vertikální ateliér pod vedením Ponešová, Foretník.