Ostáva ešte problematika kolektívnej identity v rukách spoločnosti a inštitúcií, alebo sa nekontrolovane, ako tržná komodita, stáva obeťou ekonomického oportunizmu a rastúceho nacionalizmu? Aký odkaz smerujúci k seba-identifkácií generuje dnešné Slovensko?

Na jednej strane sa nachádzame v období historicky najvyššej ekonomickej prosperity, na strane druhej však nevytvárame prostredie, ktoré by nám pomáhalo v sebaidentifkácií. Ikonami dnešných miest sa s despotickou sebaistotou stali komerčné objekty. Tie verejné sa s pod zámienkou finančnej“optimalizácie” stávajú homogénnymi kulisami. Ideové a fyzické prostredievzdelávacích a kultúrnych inštitúcií trpí v porovnaní s európskym priemerompodfnancovaním. Snahy vymaniť sa z provnincionalizmu 90-tych rokov aredefnovať spoločenské sebavedomie sme odstavili v nových podzemnýchgarážach pod Bratislavským hradom.

Práca je kritickou úvahou nad slovenskou politikou v kontexte vzdelávania
a kultúry. Stavia k sebe zdanlivo nesúrodú vedu a voľné umenie a ich spojením sasnaží vytvoriť nové prostredie pre kritickú spoločenskú sebarefexiu. Cielompráce je návrh novej budovy Slovenskej akadémie vied obohatenej o sekundárne funkcie.