diplomová práce

3. cena ČKA v přehlídce Diplomových prací za rok 2015

Andrea Šrolová ve své diplomové práci objevuje vztah současného člověka k okolní krajině mimo obvyklý hodnotový žebříček okamžitého zisku a osobního profitu. V historické stopě kulturní Valdštejnovy krajiny Novojíčinska s pozdějším překryvem barokních krajinných kompozic hraběte Šlika nachází autorka současnou vrstvu v síti opuštěných lomů. Ryze utilitární provozy těžby kamene rozvezly srdce místních krajinných dominant do základů staveb či štěrku komunikací. Šrolová s pokorou naslouchá jednotlivým místům a prostými zásahy rozvíjí bytostně současný příběh o důležitosti vztahu člověka k člověku a Bohu.

Hodnocení poroty: Projekt odlišující se od ostatních svým introvertním, až intimním přístupem postaveným na hledání kontemplačních poloh fragmentů člověkem ovlivněné (dokonstruované) krajiny. Autorka, spíše než aby navrhovala, nachází a preparuje atmosféry latentně přítomné (či tušené) v prostoru sedmi lomů na kámen ležících v blízkém okolí Jičína. Vytváří cyklus architektonických básní (či skladeb) na témata, která v ní uvnitř lomů zarezonovala. Výsledné návrhy vnímáme spíše jako záznamy této rezonance než jako projekty usilující o realizaci, jež by byla v několika případech obtížná (v dnešní „době ekonomické“ až nemožná). Za nejcennější pak považuji moment přenosu objevené atmosféry pomocí autorky coby nástroje na diváka, který překvapen svou schopností percepce znovu zjišťuje, jak neostré okraje obor architektura má.