Diplomová práce 2015
Cena děkana FA VUT 2015
Odměna nezávislé poroty
Hlavní cena Young Achitect Awards 2015

Kristýna Smržová ve své diplomové práci předkládá komplexní vizi moderní železnice jako autonomního organismu individuální osobní i nákladní přepravy, který s využitím soudobých technologií dokáže plně konkurovat a v budoucnu z velké části nahradit dusivou automobilovou dopravu. S využitím externích konzultací navrhuje samostatně řízený a zcela nezávislý podvozek jako univerzální platformu, na niž následně v modulových kontejnerech umísťuje jednotlivé funkce. Bohatá železniční síť aktivních i zrušených tratí s množstvím vleček v existující struktuře měst i obcí umožňuje autorce na několika modelových příkladech demonstrovat využití opuštěných nádraží i rozsáhlých brownfields modulární variabilní prostorovou strukturou dle aktuální místní potřeby. Železnice tak z prosté kvality spojnice mezi dvěma místy v každém okamžiku získává vlastní plnohodnotnou prostorovou existenci.

Popis projektu: Využití stávajících železničních tratí, které se osvědčily jako jeden z nejefektivnějších prostředků pro přepravu nadměrného nebo hmotného nákladu a proto nesou prostor. / Ověření možnosti zapojení železnice do dnešního hektického života člověka. / Návrh modulárních jednotek a modifikovatelných struktur. Použití nových technologií. / Demonstrace návrhu na typických příkladech železniční struktury a jejího okolí. Využití kolejového tělesa, příslušenství tratí, nepoužívaných nádraží, přilehlých brownfieldů, jejich vleček atp. Popis úkolu: Nové možnosti využití železničních tratí a přilehlých nevyužitých oblastí. Návrh modulárních struktur přizpůsobených dle vybraných lokalit. Použití nových technologií.

Zdůvodnění poroty: Mezi finalisty se téměř bez výhrady objevily projekty, které otvírají nějaké obecnější téma. Téma, se kterým se většina obyvatel České republiky setkává každodenně, přesto, nebo možná právě proto, je pro nás neviditelné. Autorka z tohoto hlediska otvírá téma zásadní, významné a skutečně ignorované. Železnici a přilehlé prostory k ní. Předkládá několik řešení ve vybraných lokalitách, které se různí. Velikostí, měřítkem, přístupem, kvalitou. Porota autorce doporučuje věnovat se tématu i nadále (možná ve formě doktorského studia). Je natolik zásadní, že by mu slušelo hlubší propátrání příležitostí. Analytická fáze projektu totiž, tak jak byla prezentována, příliš přesvědčivá není. I tak ale porota dospěla k přesvědčení, že z hlediska naplnění hodnoticích kritérií šlo v soutěži o nejúspěšnější projekt.